วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย

WELCOME TO R-TECH LAHANSAI INTER COLLEGE
เปิดสอนประเภท สามัญศึกษา อาชีวศึกษาและภาษาต่างประเทศ ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร กรมอาชีวศึกษา การทรวงศึกษาธิการ