วิทยาลัยชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย ชื่อภาษาอังกฤษ Rakthai Lahansai Business Adminstration Technological College เปิดสอนประเภท สามัญศึกษา อาชีวศึกษาและภาษาต่างประเทศ ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร กรมอาชีวศึกษา การทรวงศึกษาธิการ ความจุนักเรียนสูงสุด 915 คน ตั้งอยู่เลขที่ 149/2 หมู่ 9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-656-202,044-649-327 โทรสาร 044-656-202,044-649-327 Email Lahansai2010@gmail.com เครื่องหมาย / ตราของโรงเรียน เครื่องหมาย / ตราของวิทยาลัยเป็นเป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนก้น ระหว่างขอบวงกลมนอกวงกลมใน บอกชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย และ ปรัชญาของวิทยาลัย คือ พลังคู่คุณธรรม นำทางสู่ความสำเร็จ ภายในวงกลมมรเครื่องหมาย 4 รูป คือ ธงชาติ หมายถึง ความเป็นไทย ธรรมจักร หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม หนังสือ หมายถึง วิชาความรู้ ฟันเฟือง หมายถึง พลังขับเคลื่อนและความพร้อมเพรียง สีประจำวิทยาลัย สีแดง และ สีขาว สีแดง หมายถึง พลังคู่คุณธรรม นำสู่ความสำเร็จ สีขาว หมายถึง คุณธรรม ความดีงาน พุทธสุภาษิต ปญญา โสกสมิ ปชโชโต ( ปัญญา คือแสงสว่างของโลก ) ปัชญา พลังคู่คุณธรรม นำสู่ความสำเร็จ นโยบาย เรียนใกล้บ้าน งบประมาณไม่บานปลาย สบายจิต อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ อักษรย่อ ว.ท.ร.ท.